LA VEREMA QUE HA DE VENIR

Updated: Nov 9, 2020

Com de segur tots vosaltres sabeu, aquesta primavera ha estat força més plujosa del que és habitual, i amb una humitat contínua elevada durant molts dies seguits. Això ha fet que les condicions de desenvolupament de fongs tipus Mildiu hagin estat les idònies. Força cellers han perdut una part molt important de la producció, ja que un cop la població de fongs és elevada en el raïm o la planta, l'eliminació d'aquest fong és difícil i els danys ja estan fets.

A Encus hem pogut escapar en bona part d'aquest problema encara que també hem tingut alguna vinya afectada.


A priori, tot sembla indicar que tindrem una verema tardana i donada la nostra ubicació, encara en serà més en les noves vinyes situades a les zones més elevades. Evidentment, cal que passi l'estiu, perquè la nostra no és cap ciència exacta, però tot semblaria indicar que donades les condicions climàtiques passades i el nivell de vegetació, aquesta serà una anyada de vins frescos. A tall d'exemple, en relació a l'any 2017 (que va ser un any càlid), l'estat fenològic de la planta està actualment unes 3 setmanes endarrerit.

Estat de la vinya, aquesta setmana

Aquesta verema també hem pensat fer força experiments didàctics a fi que pugueu continuar tastant i aprenent a la vegada, amb propostes interessants però que no siguin massa difícils organolèpticament. De tot això us n'anirem informant a mesura que tinguem les propostes enllestides.


D'altra banda, i degut a les circumstàncies excepcionals que travessa un país turístic com el nostre, hem hagut d'estar molt atents als mercats d'exportació dels països que han estat menys afectats. Encus segueix el seu camí envers la recerca de vins de muntanya i poc a poc hem anat construint els vins somiats, tant pel que fa a l'increment de la qualitat com en la creació de nous vins en els segments superiors que puguin competir en el renyit mercat internacional però a la vegada fent-nos un espai en el món del prestigi per tal de contribuir a ubicar el vi català on es mereix. Aquest moment tan complicat que estem travessant ens fa pensar molt també en les dificultats de l'esforçat món de la restauració, en el que tenim de forma natural el nostre aliat.

Vista general de la vinya i el celler de Castell d'Encus

Com sempre, sigueu benvinguts al celler, on esperem retrobar-vos ben aviat. Fins llavors, molta salut.


. . . .


As you all surely know, this Spring has been considerably more rainy than usual, with continuous high humidity for many days in a row. As a consequence, the conditions for the development of Mildew fungus have been ideal. Quite a number of cellars have lost a very important part of their production since once the fungus presence is important in the grape or in the plant, the elimination of this fungus is very difficult and the damage is already done. At Encus, we have been able to tackle and solve part of this problem although we have also had some vineyard affected.


Everything seems to indicate that we will have a late harvest this year, especially in the new vineyards located in the highest areas. Obviously, it is necessary to see how Summer evolves, but our feeling is that given the past climatic conditions and the level of vegetation, this will be a vintage of fresh wines. As an example, in relation to 2017 (which was a warm year), the phenological state of the plant is currently about 3 weeks behind.


Our intention is to continue creating didactic experiments so that you can continue learning while tasting our wines. We will inform you of all this as the proposals are ready.


Due to the exceptional circumstances that a tourist country like ours is going through, we have had to be very attentive to the export markets of less affected countries. Encus continues its path searching for mountain wines and little by little we keep on building our wines, increasing quality and creating new wines in the upper segments that may compete in the international markets. At the same time. we work hard to help to locate Catalan wine where it deserves. This very complicated moment we are going through also makes us think a lot about the difficulties of the hard-working world of restoration, in which we naturally have our ally.


We hope to meet you again soon. Until then, stay safe.

302 views0 comments
CLUB D'AMICS 
Ctra. de Tremp a Sta. Engràcia, km 5
25630, Talarn (Lleida)

Benvingut!

  • Blanca Facebook Icono
  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono de Instagram