Propòsits de la nova dècada

Updated: Apr 30, 2020


Aquest 2020 ens hem proposat ser molt més actius dins del club, oferint-vos noves activitats culturals, tastos, etc. El blog serà un dels mitjans per fer-vos arribar les nostres reflexions i continguts més científics.

La nova web ha de ser una de les maneres d’aproximar-nos a vosaltres i mostrar-vos tot el comentat anteriorment.

D’altra banda, també estem preparant alguna novetat en el catàleg de vins i alguns vins experimentals que representin un repte per a les ments més inquietes.

Estigueu atents a les xarxes i/o la web perque ho anirem anunciant durant l’any!


Aprofitem també per fer un repàs de la verema i les impresions del vins del 2019
Verema 2019


Després de sortir d’un hivern relativament sec i amb poques nevades, l’any ha estat bastant sec.

Hem tingut una floració força tardana, encara que per les calors del mes de Juny, s’ha anat compensant. Durant el mes d’Agost i inici Setembre, vàrem tenir algunes pluges, i les temperatures es van moderar. A partir de la segona quinzena el temps ha estat molt estable, permetent una molt bona maduració.

Els rendiments són força baixos, resultant amb vins de certa concentració, però conservant la frescor que ens caracteritza.


Quant als vins:


L'Ekam i l'Ekam Essència tindran una llargada en boca amb greix, però sempre conservant el nervi característic dels vins d'Encus. Seran un altre cop, vins de guarda amb gran potencial d'envelliment.


Pel que fa als vins amb base Sauvignon Blanc- Semillón, tindrem un Taleia força complex i amb nervi. Una molt important part d'aquest vi (3/4 parts), s'ha fermentat en bóta de roure nova i hem estat molt atents a no extreure massa fusta. Tant l'anyada 2018 com la 2019 són anyades de llarga guarda.

En el cas del Taleia Brisat, aquest resultarà amb una concentració de compostos de la pell important després de quasi un mes que ha estat fermentant en un dels cups de pedra externs. Com sempre elaborat sense sulfits, amb una certa càrrega d'amargor lògica per l'elaboració.

Hem elaborat també per segon any consecutiu, una reduïda quantitat de Taleia Selecció provinent de la nostra millor parcel·la. Caldran 3 anys perquè pugui veure la llum.

El Taïka segueix una línia de finor i d'acidesa natural tal com cercàvem i caldrà esperar 6 anys més de criança en ampolla abans de poder-lo gaudir.


També hem elaborat Majjan, aquest vi dolç que guardem en bótes més de 5 anys en atmosfera oxidativa. Serà d'una gran concertació; d'aquests vins que quasi es poden mastegar.


Els vins negres en general seran un xic més concentrats degut al petit tamany del gra; fruit de les condicions climàtiques. Tots els vins però han aconseguit conservar un alt grau d'acidesa que els proporcionarà un llarg potencial de guarda.


El Pinot Noir necessitarà com sempre un llarg període de criança, tant en bóta, com en ampolla, per maximitzar el seu potencial. No hi han dreceres en aquest sentit. Tindrem un 2019 llarg en boca, amb greix, fruita i aspectes florals matisats.


Hem fet sens dubte el millor Syrah que mai hem aconseguit; amb el caràcter especiat que defineix el nostre terroir i amb una concentració subtil que era el nostre objectiu.


Pel que fa al Quest 2019, continuem amb la línia del 2016 (tot elaborat als cups de pedra), amb vins més concentrats però sense oblidar mai la part subtil i no donant concessions a un excés de fruita.

El Saktih representa els vins de més alta gamma on tenim el repte d'obtenir un gran Merlot, Petit Verdot i Cabernet Franc. La recerca continua i creiem que us podem oferir -encara que en petites quantitats- un Merlot subtil i llarg sense ser ni vegetal ni massa madur; un Petit Verdot on hem pogut matisar els seus tanins de manera adequada i un Cabernet Franc on hem pogut domar la intensitat dels precursors de la seva pell i els seus tanins. La recerca en el Jhana continua en la línia Petit Verdot- Merlot, en la cerca de vins rosats de llarg potencial de guarda. Cal esmentar l'experimentació que estem fent també amb la garnatxa negra.(ENG) Purposes for the new decade


On the new year, we have proposed to have a much more active role in our Encus Club, with new cultural activities, tastings, etc. and also sharing our reflexions and scientific contents in our blog.

Our new web is out, a way to be closer to you and show you easily our works and thoughts.

On the other hand, we are preparing this year’s catalogue with something new, and also some experimental wines that may be a challenge for restless minds.

Stay tuned to our social media and web, because we’ll have news to share throughout the year!


We also take the opportunity to review the vintage and impressions fo the wines.


Vintage 2019


After a relatively dry Winter with few snowfalls, the year has been quite dry.

We had a rather late flowering, but due to high temperatures during the month of June, it was finally balanced. During August and beginning of September, we had some rains, and moderate temperatures. During the second part of the month of September, the wheather has been very stable, allowing a very good maturation.

The yields are quite low, and as a result we wave wines with a certain concentration, but keeping the freshness that characterizes us.


Regarding the wines


Ekam and Ekam Essència will have a creamy and long finish, but always retaining the characteristic nerve of Encus wines. They will be, again, wines with great aging potential. Regarding wines with a Sauvignon Blanc-Semillón base, we will have a fairly complex and with nerve Taleia. A very important part of this wine (3/4) has been fermented in new oak barrels and we have been very careful not to extract too much wood. Both 2018 and 2019 are vintages with great aging potential. In the case of Taleia Brisat, this wine will result in a remarcable concentration of skin compounds after almost a month fermenting in one of the external stone vats. As always. Taleia Brisat is elaborated without sulphites, with a certain load of bitterness due to the elaboration process. For the second consecutive year, we have also prepared a small amount of Taleia Selection from our best parcel. It will be 3 years before it is ready. Taïkais in a line of finesse and natural acidity as searched, and we will have to wait 6 more years of aging in bottle before we can enjoy it. We have also produced Majjan, this sweet wine that we keep in barrels for more than 5 years in an oxidative atmosphere. It will have great concentration; one of these wines that can almost be chewed. In general, red wines wines will be a little more concentrated due to the small size of the grapse because of climatic conditions. All wines have managed to maintain a high degree of acidity that will provide them with a long aging potential. Pinot Noir will always need a long aging period, both in barrel and in bottle, to maximize its potential. There are no shortcuts in this regard. We will have a 2019 long finish, with cream, fruit and floral aspects. We have definitely made the best Syrahwe have never achieved; with the spicy character that defines our terroir and with a subtle concentration that was our goal. Regarding Quest 2019, we continue in the line of 2016 vintage (all wine fermentating in stone vats), with more concentrated wines but never forgetting the subtle part and not allowing to much fruit. Saktih represents our highest-end wines, where we meet the challenge of obtaining a great Merlot, Petit Verdot and Cabernet Franc. Research goes on and we feel that we can offer you - although in small quantities - a subtle and long Merlot without being neither vegetal nor too mature; a Petit Verdot where we have been able to tone their tannins properly and a Cabernet Franc where we could tame the intensity of the precursors of their skin and tannins. The search around Jhana continues in the Petit Verdot- Merlot line, in the search of rosé wines with long aging potential. It is worth mentioning the experimentation that we are also carrying out with black Grenache.

81 views0 comments
CLUB D'AMICS 
Ctra. de Tremp a Sta. Engràcia, km 5
25630, Talarn (Lleida)

Benvingut!

  • Blanca Facebook Icono
  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono de Instagram