REFLEXIONS EN TEMPS DE CANVI. CAMÍ VERS UNA NOVA REALITAT

Updated: Apr 30, 2020

Aquest podria ser un post sobre recerca, sobre la floració a la vinya en primavera o sobre les criances a la sala de barriques. També podria tractar sobre com evolucionen els vins que continuen el seu envelliment en ampolla, o nous projectes i vins que estem preparant de cara al futur immediat. Podríem parlar d’assemblatges, de l’afinitat entre varietats o dels monovarietals de la gamma Saktih, per exemple: Petit Verdot, Cabernet Franc i Merlot. Podríem escriure sobre el futur Chardonnay, el Chenin Blanc o els parcel·laris de Pinot Noir. Vins que seran, alguns ja ho són, l’avantguarda d’aquest projecte basat en la recerca, l’experimentació i el coneixement que és Castell d’Encus.


Per contra, ens veiem en la situació de repensar allò veritablement important. Ens veiem abocats a la reflexió. Venim d’un passat immediat on allò que transcendia i era tingut en compte era el resultat. Créixer eternament, millorar i caminar en l’excel·lència sense aturador tot convertint el planeta i la natura en quelcom consumible i utilitari. I ara, ens adonem que la pressió humana sobre els ecosistemes es converteix en el nostre primer enemic. Té conseqüències en el clima i també en l’alliberament de noves malalties. Ara, de sobte, tot es para perquè la nostra salut esta en perill. A Castell d’Encus, la voluntat amb què el projecte va néixer i continua caminant ens va ensenyar, des del principi, que la humilitat és la base sobre la que cal construir-ho tot. És precisament des del respecte a la natura que l’equip humà que fa possible el projecte sempre ha estat al centre. Sense les persones que formen part del celler, independentment d’on facin la seva tasca, res és possible. Per tant, la selecció massal de les vinyes que treballem no hagués estat possible, l’experimentació amb escumosos impossibles o la verema i el dia a dia al celler no haguessin existit. L’equip humà és el que fa que tot funcioni, que el futur sigui possible.

Ara, amb la crisi sanitària provocada pel Covid19, ens adonem que res pot ser possible si no tenim salut, si no hi som, si no som solidaris amb els que ens ajuden i per tant amb nosaltres mateixos. A Castell d’Encus volem incidir en els nostres valors fundacionals, l’equip humà. Són les persones que fan possible i real un somni de vins purs i elegants on l’equilibri i l’harmonia mostren músiques i paletes de color que ens inspiren els sentits i ens nodreixen l’ànima.

Volem mostrar tota la nostra solidaritat i agraïment als que lluiten i s’arrisquen en primera línia per fer front a la malaltia, acompanyar els malalts i curar-los. Els vins experimentals que hem pogut oferir als nostres amics per ajudar el col·lectiu sanitari és el nostre gra de sorra. Però encara podem fer més si generem un canvi en els valors socials i aconseguim posar de relleu la importància de valors compatibles amb una visió menys antropocèntrica. Com sabem, tota crisi és una gran oportunitat. Yuval Noah Harari, historiador i filòsof, ja ens avisa que el món després del coronavirus s'està conformant ara, durant la crisi. Com ens ensenya la filosofia, és precisament aquest canvi de valors el que més ens ajudarà a aprofitar aquesta crisi guanyant un futur veritablement millor.


(ENG) REFLECTIONS IN TIMES OF CHANGE. TOWARDS A NEW REALITY

This post could be about research, spring flowering in the vineyard or about oak barrel aging. Maybe, this post could be about how wines are evolving while aging in bottle or also about new projects and wines we are working on for the near future. We could talk about blends, affinity among different varieties or about our Saktih wines, single variety wines based on Petit Verdot, Cabernet Franc and Merlot. We could write about our upcoming Chardonnay or Chenin Blanc or the different Pinot Noir plots. Wines that will be, some already are, Castell d’Encus avant-garde, a project based on research, experimentation and knowledge.

But, on the contrary, we find ourselves in a moment to think on what is really important. We are forced to meditate. We come from a past where the result was the most important aspect. Eternal growth in an unstoppable path of excellence, transforming the planet and nature in something we could consume and use. And now, we realize that human pressure over ecosystems became our first enemy. It has consequences in our climate and frees new diseases. Now, all of a sudden, everything stops because our health is in danger. Castell d’Encus was born with an aim and we still believe in it. This aim has taught us, from the very beginning, that the base we can build on everything is humility. It is precisely respecting nature what makes us put the team at its center. Without our team, despite their tasks, nothing would be possible. Therefore, vines mass selections, experimentation with sparkling wines or harvest and daily work at the winery would not have been possible. The team is what makes everything work and makes future feasible.

Now, with the Covid19 crisis, we realize nothing can be done if we do not have good health, if we are not there to do it, if we are not generous with those helping us and in consequence with ourselves. In Castell d’Encus, we want to emphasize in funding values, the team. It is people who make possible a dream of pure and elegant wines where balance and harmony define music and color palettes that inspire our senses and nurture our soul.

We want to express our solidarity and gratitude to those fighting and putting themselves at risk in the front line against the pandemic, caring for the sick and curing them. Our experimental wines launched these days to collect funds for health system workers are our modest contribution. We still can do more, if we change our social values and underline the importance of a less anthropocentric vision of life. As we know, all crisis are opportunities. Yuval Noah Harari, historian and philosopher, warns us that the post coronavirus world is in the making process now, during the crisis. As philosophy teach us, it is precisely changing values what will help us to take advantage of the crisis to gain a truly better future.

235 views1 comment
CLUB D'AMICS 
Ctra. de Tremp a Sta. Engràcia, km 5
25630, Talarn (Lleida)

Benvingut!

  • Blanca Facebook Icono
  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono de Instagram