Verema 2020, única en tots els sentits

Updated: Nov 9, 2020

Després d’un any que tots recordarem pels efectes de la pandèmia, amb totes les seves conseqüències personals, culturals, socials i econòmiques, es fa un xic menys rellevant esmentar el que normalment emfatitzem els viticultors quant a les característiques climàtiques, fitosanitàries i organolèptiques d’una anyada en concret.

La realitat és que també pel que fa a la vinya, l’any 2020 serà recordat per les dificultats amb què ens hem trobat en el control del fong del míldiu. Les pluges constants des de finals de maig fins a principi de juliol, i les temperatures poc caloroses de principi d’estiu comparat amb els anys anteriors, van crear les condicions òptimes per al creixement del fong del míldiu. En el nostre cas, la incidència del míldiu ha estat només en algunes finques concretes, i per tant, l’afectació en la producció de les nostres vinyes no ha sigut gaire elevada.

Després d’un dels anys més plujosos dels últims vint anys (observeu la pluja caiguda durant el mes de juny), les temperatures durant l’estiu han estat molt suaus a la nostra zona del Pallars, i els raïms que s’han salvat del fong han preservat una molt bona acidesa, bona textura de pells, i en general una maduració fenòlica molt equilibrada, que es traduirà en un grau potencial moderat. Hem tingut una verema amb poques pluges, el raïm ha entrat al celler sa i sense problemes de podrit. El resultat serà un producte d’una frescor molt considerable, amb què obtindrem uns vins força concentrats i elegants. D’aquelles anyades excel·lents, per guardar, que només necessiten temps per desenvolupar tot el seu potencial.

Pel que fa a l’especificitat de cada un dels vins, l’Ekam i l’Essència presentaran un important caràcter varietal, amb l’acidesa típica de la nostra zona, alcohols moderats i un fort caràcter cítric que s’anirà fonent a notes d’hidrocarburs degut a la hidròlisi àcida dels terpens.

Pels que fa als vins en què intervé el Sauvignon blanc (Taleia, Taleia Brisat i Taïka), hem aconseguit raïms molt equilibrats amb un tamany de gra petit, que produiran vins amb molta llargada en boca, matisada per la fermentació en bota de roure i l’envelliment posterior en ampolla. Dins del nostre estil elegant, l’anyada 2020 es distingirà per una consistència important en boca i, com sempre, per un gran potencial d’envelliment.

Hem elaborat també, de la millor parcel·la que tenim, una petita fracció de Sauvignon blanc per fer un Saktih, la nova línia de vins monovarietals seleccionats. Restarà en bota un període inferior a un any i tindrà un posterior envelliment en ampolla de mínim dos anys. Fins ara hem tret al mercat el Saktih de Petit Verdot, però la nostra idea és preparar Saktihs amb diferents varietats. Són vins excepcionals, elaborats amb el raïm de les millors finques i amb els que busquem posar els vins de Castell d’Encus (i per extensió els vins catalans) al més alt nivell internacional.

Pel que fa al Pinot Noir, varietat molt exigent amb la climatologia, tindrem una anyada idònia, gràcies a la preservació dels aromes subtils d’aquesta varietat. Normalment, a les anyades fresques com aquesta, la gran por és la pluja tardana al moment de la collita ja que pot malmetre les pells sensibles del Pinot Noir. En aquest cas, una bona organització logística juntament amb les pràctiques de vinya adequades ens han permès collir el raïm amb les condicions sanitàries òptimes. Esperem un vi força concentrat, elegant, varietal, fi, que possiblement enguany necessitarà força temps en bota per obtenir una bona polimerització.

Com no podia ser d’altra manera, amb el Syrah tindrem vins on el caràcter especiat dominarà sobre la part afruitada. El vi resultant tindrà una columna vertebral fresca molt marcada que anirà acompanyada de greix i d’un moderat alcohol.

Pel que fa al Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot i Cabernet Franc, si ve les darreres dues anyades han sigut d’altíssima qualitat, creiem que després de la recerca feta pel nostre equip i el treball que s’ha fet a les vinyes, serà la millor anyada que mai hem tingut de Quest i dels tres Saktihs corresponents que elaborarem amb Merlot, Petit Verdot i Cabernet Franc.

Amb el Jhana seguirem amb un vi subtil, amb unes intensitats de fruita molt moderades, i com sempre amb una gran llargada en boca i un gran potencial d’envelliment.

Possiblement l’anyada 2020 serà la millor que mai hem fet a Castell d’Encus. Costa de dir que l’any 2020 pugui ser el millor any d’alguna cosa. A nosaltres que treballem arrelats a la terra, en contacte estretíssim amb la natura, ens agrada pensar que potser és la mateixa natura la que compensa un any tan terrible com aquest amb uns vins tan extraordinaris com els que tindrem. Fer vi no és res més que una interpretació passional de la natura i per nosaltres aquesta anyada quedarà per sempre en la memòria amb el record del patiment de la gent i la sort d’haver tingut una anyada excepcional.


. . . .


2020 HARVEST, UNIQUE IN ALL SENSES


After a year that we will be remembered for the the pandemic effects, with all its cultural, social and economic consequences, it becomes a little less relevant to discuss what winemakers normally emphasize in terms of climatic, phytosanitary and organoleptic characteristics of a particular vintage.


The truth is that in the vineyard, 2020 will be also remembered for the difficulties we have encountered in controlling the mildew fungus. Constant rains from the end of May to the beginning of July, and low temperatures at the beginning of summer compared to previous years, created the perfect conditions for the mildew fungus to grow. In our case, the incidence of mildew has been noticed on some specific spots, and therefore, its impact on our harvest has not been very high.


After one of the rainiest years in the last twenty years (note the rain that fell during the month of June), the Summer temperatures have been very mild in our Pallars area, and the grapes that have not been touched by the fungus have preserved a very good acidity, a good skin texture, and in general, a very balanced phenolic maturation, which will translate into a moderate potential alcoholic degree.


We have had a harvest with little rain, thus the grapes have arrived at the cellar healthy and without any rot problems. The result will be a wine with good freshness, great concentration and elegance. An excellent vintage, to keep in the cellar, which will only need time to develop its full potential.


Regarding the specificity of each of the wines, Ekam and Essència will present high varietal notes, with the typical acidity from our area, moderate alcohol contents and a strong citric character that will melt into hydrocarbon notes due to hydrolysis.


Regarding the wines with Sauvignon blanc (Taleia, Taleia Brisat and Taïka), we have obtained very balanced grapes with small grains, which will produce wines long in the mouth, nuanced by the oak barrel fermentation and ageing in bottle. Keeping our elegant style, 2020 vintage will be distinguished by an important intensity in the mouth and, as always, by its great ageing potential.


From our best plot, we have also produced a small fraction of Sauvignon blanc to elaborate a Saktih, the new line of selected monovarietal wines. It will be kept in barrel for less than one year and it will be aged in the bottle for at least two years. So far we have only launched Saktih Petit Verdot, but our aim is to prepare Saktihs with different varieties. They are exceptional wines, made with grapes from our best plots to place Castell d’Encus’ wines (and by extension, Catalan wines) among the best wines in the world.

As for Pinot Noir (Acusp), a variety that is very demanding with the weather, we will have an ideal vintage, thanks to the preservation of the subtle aromas of this variety. Normally, in fresh vintages like this one, the great fear is rain at harvest time as it can damage the sensitive skin of the Pinot Noir. In this case, a good logistical organization together with the appropriate vineyard practices have allowed us to harvest the grapes in optimal sanitary conditions. We expect a fairly concentrated, elegant, varietal, fine wine, which will possibly need a long time in the barrel to obtain a good polymerization.


As per Syrah (Thalarn) we will have wines with the spicy character dominating over the fruit. The resulting wine will have a very fresh structure, body and moderate alcohol. As for Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot and Cabernet Franc (Quest), if the last two vintages have been of the highest quality, we believe that considering the research carried out by our team and the work done in the vineyard, 2020 will be the best vintage that we have ever had from Quest and the three corresponding Saktihs, Merlot, Petit Verdot and Cabernet Franc.


Jhana will continue to be a subtle wine, with very moderate fruit intensity, a very long mouth and big ageing potential.


Probably, 2020 vintage will be the best vintage we have ever had at Castell d’Encus. We know it is hard to say that 2020 could be the best year of something. We work in very tight contact with nature, and we like to believe that perhaps it is nature itself that compensates for a terrible year like this with such extraordinary wines. Making wine is just a passionate interpretation of nature and for us, this vintage will remain forever in our memory with people's suffering and the luck of having had an exceptional vintage.

88 views0 comments

Recent Posts

See All